STRONA GŁÓWNA / KONCEPCJA PRZEDSZKOLA

Koncepcja przedszkola

Przedszkole jest placówką katolicką prowadzoną w duchu charyzmatu św. Virginii CB, pełniącą funkcje opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne. Przedszkole preferuje wychowanie religijne, kształtuje w dzieciach i ich rodzicach miłość do Boga i bliźniego, uczy modlitwy, obchodzenia świąt i uroczystości w duchu katolickim oraz otwartości na drugiego człowieka, ucząc szacunku wobec siebie i innych. Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na wartościach chrześcijańskich, kultywowaniu wartości rodziny oraz celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola. Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności i poznało nowe doświadczenia, a także było twórcze i kreatywne.

Wizja przedszkola

 • Przedszkole to  placówka bezpieczna, przyjazna dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarta na ich potrzeby.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy przedszkola.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

Misja przedszkola

 • Przedszkole tworzy warunki dla indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju dziecka.
 • Przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole.
 • Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo.
 • Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 • Preferuje wartości chrześcijańskie będące fundamentem pracy przedszkola: Bóg – człowiek – rodzina – ojczyzna.
 • Analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

Cele strategiczne

 • Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo – opiekuńczo – dydaktycznej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
 • Realizacja wartości chrześcijańskich uwzględniających wzmacnianie pozytywnych zachowań dzieci.
 • Współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.
 • Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta wspomagającymi rozwój dziecka.
 • Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.
 • Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu.

Kryteria sukcesu

 • Bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.
 • Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.
 • Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
 • Kontynuowanie  skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
 • Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
 • Świadomość zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnianego obowiązku i motywacji w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.